Translate

Проекти

Проєкт  «Дизайн шкільних приміщень"
Проект розпочато  2021 р

Як створити шкільний простір, що мотивуватиме учнів навчатися?

     Актуальність проекту; новий освітній простір – важливий елемент навчального процесу. Оформлення інтер’єру здійснюється для більшої ефективності засвоєння інформації, а також для комфортного перебування учнів у класі. Добре організований простір дає можливість застосовувати різні форми роботи, а також допомагає створити атмосферу, яка налаштовує на навчання. 

 

     Мета проєкту: трансформація шкільних приміщень для забезпечення більшої ефективності навчання шляхом впровадження креативного дизайну, технологічності, створення умов для навчання здобувачів освіти

 

Завдання проєкту:

·        підібрати ініціативну команду однодумців;

·        розробити дизайн приміщень навчального закладу;

·        продемонструвати проєкт у навчальному закладі, громаді;

·        знайти однодумців та зацікавлених представників місцевої влади, бізнесменів, волонтерів, активістів для реалізації задумів.

 

Етапи проєкту:

Січень-березень 2021 р. – створення ініціативної команди серед учнів Бучацького ліцею

 

Квітень-грудень 2021 р. – розробка дизайну приміщення Бучацького ліцею

 

 Січень 2022 р. – презентація проєкту перед громадськістю

 

Лютий – березень 2022 р. – пошук однодумців та зацікавлених представників місцевої влади, бізнесменів, волонтерів, активістів.

 

З квітня 2022 р  - реалізація задумів (оновлення дизайну приміщень закладу) «Створення  та адміністрування  блогу 
«Правова освіта в Бучацькому ліцеї»
на основі «хмарних» технологій  та концепції web 3.0»

Проект розпочато 1 вересня 2013 р


Актуальність
Україна відсвяткувала вже 22 річницю своєї незалежності. Досвід показав, що утвердження справді демократичної, правової держави значною мірою залежить від рівня правової культури її громадян. Правова культура особи - це обумовлена правовою культурою суспільства властивість, що характеризується позитивним ставленням, повагою особи до права, достатнім знанням змісту його норм і вмінням їх додержувати, а також активною правомірною поведінкою в усіх життєвих ситуаціях[1]. Велику роль у формуванні правової культури кожної особи й суспільства в цілому відіграє правова освіта.
На сьогоднішній день правова освіта має бути спрямована на виховання переконань, що допомагають краще орієнтуватись у складних процесах суспільного життя, виборі життєво важливих цінностей. Формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства - це завдання, визначені Національною програмою правової освіти населення. Відповідно до Програми правова освіта є складовою частиною системи освіти[2].
Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав та свобод, а також виконання покладених на них обов'язків[4]. Отже, головною метою правоосвітньої роботи в сучасній українській школі має стати формування правової культури, а не тільки профілактика правопорушень, спонукання до дотримання законів держави.
 Світ постійно змінюється. Нові технології витісняють стару систему. Освіта повинна постійно йти в ногу з новітніми технологіями, оскільки саме тут формується молоде покоління, яке здатне до змін і вдосконалення.
Інформатизація сучасного суспільства і тісно пов’язана з нею інформатизація освіти характеризуються вдосконаленням і масовим розповсюдженням інформаційних і телекомунікаційних технологій. Вони широко застосовуються для передачі інформації і забезпечення взаємодії вчителя та учня в сучасній системі освіти. У зв’язку з цим вчитель має не тільки володіти знаннями в галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій, але і бути фахівцем з їх застосування в своїй професійній діяльності. Досягненню такої мети має сприяти підготовка педагогів у галузі інформатизації освіти.
Удосконалення системи освіти, на основі інформаційних технологій, широко впроваджується в навчальний процес. Тому перед нами постало завдання подати інформацію таким чином, щоб вона була доступною та зрозумілою і мала навчальний характер, тобто не стояла «мертвим грузом» у розробках та папках педагогів, а була досяжної для великої кількості користувачів з метою обміну досвідом та наданням методичної допомоги іншим педагогам. Рішенням даної проблеми може стати використання технологій "хмарних обчислень", Web 2.0 і Web 3.0.
Підтримка хмарних технологій і обчислень стає важливою складовою розвитку ГІС-освіти. Є два основних способи використання хмарних сервісів у ГІС-освіті. варіант використання "хмарних" послуг, який починає поширюватися в сфері освіти, це переміщення в "хмару" систем управління навчанням (LMS, Learning Management Systems). Передача підтримки таких систем як, наприклад, Blackboard та Moodle, зовнішнім провайдерам має сенс для освітніх установ.
Головна ідея Web 3.0 полягає в тому, що користувач, який до цього одноосібно був залучений в процес формування контенту, відтепер творить колективно, і його партнерами, крім інших користувачів, є експерти напрямів, причому статус користувача може бути змінений на експертний, так само як і форма співпраці творця контенту і порталу. Експерт повинен виступити своєрідним модератором контенту. Важливим моментом є поява в порталах формату Web 3.0 "колективного розуму" (wisdom of the crowds) замість пануючого сьогодні "групового божевілля" (madness of the mobs). Web 3.0 передбачає появу вузькоспеціалізованих (нішевих) ресурсів, де буде проведена агрегація всіх необхідних користувачеві сервісів та інструментів професійної соціальної складової та буде здійснюватися публікація контенту, що модерується експертами.
Використання технологій "хмарних обчислень", Web 2.0 та Web 3.0 – це найсерйозніші зміни, що відбуваються в даний час в галузі інформаційних технологій, і ГІС-освіта не може не використовувати переваги роботи з інформацією у "хмарах".
 Мета:
 •   висвітлити стан правовиховної роботи у ліцеї,
 •    впровадити нові форми роботи з правового виховання,
 •    сприяти підвищенню правової культури молоді,
 •   формувати правосвідомість молодого покоління через розуміння нерозривної єдності своїх прав та обов'язків,
 •    проаналізувати проблеми правової освіти,
 •   удосконалити модель та структуру правової освіти  навчального закладу,
 •   розробити заходи щодо покращення стану правової освіти в ліцеї,
 •   виокремити чинники впливу на формування особистості,
 •   з’ясувати переваги превентивного виховання на  формування  в   учнівської молоді правової культури,  
 •   збагатити  духовне життя ліцеїстів,
 •   надавати методичну допомогу з питань правового виховання
   Завдання:
1.    Розробити структуру блогу.
2.   Постійно удосконалювати  та оновлювати матеріали блогу.
3.   Побудувати модель чинників позитивного впливу на формування особистості.
8. Виділити форми і методи роботи щодо формування правової освіти та право виховної роботи в ліцеї.
9. Спланувати роботу щодо підвищення ефективності формування правової освіти ліцеїста.
                                     
Очікуванні результати:
1.  Зацікавленість педагогів та учнів блогом «Правова освіта в Бучацькому ліцеї».
2.   Систематичне поглиблення знань учнів та педагогів з правової освіти.
3. Інформатизація суспільства засобами Інтернет та масове поширення матеріалів блогу.
4. Обмін досвідом щодо впровадження новітніх технологій у правовій освіті молоді.
5. Подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних чинників суспільства.
6. Сформованість  в учнів:
- правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації;
-   нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам.
7. Прагнення ведення учнями здорового способу життя та його пропаганди серед людей, що їх оточують.
 8. Удосконалення моделі та структури правової освіти  навчального закладу.

 Термін виконання:
          Початок …… 1 вересня 2013 року
          Кінець…….    не визначено

Враховуючи вищевикладене необхідно зазначити, що від сьогодні ліцей спрямовує з свої зусилля на пошук та впровадження нових форм і підходів до організації правової освіти та правового виховання учнів з метою забезпечення творчого та конструктивного підходу до організації такої роботи, формування правосвідомості та правової культури молоді.

Список використаних джерел

[1] Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.С. Ковальський (кер.) та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 360.
[2] Національна програма правової освіти населення // Орієнтир. - 2001. - № 15.
[3] Ганзенко О.О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна: Автореф. дис... канд.. юрид. наук. - К., 2003. - С. 1-2.
[4] Національна програма правової освіти населення // Орієнтир. - 2001. - № 15.

-----------------------------------------------------------------------


Правове виховання у Бучацькому ліцеї
І. Відомості про організаторів проекту:
                    Керівник проекту – Поморська А. В.
Відомості про керівника проекту:
                Педагогічний стаж – 15 років.
                Управлінський стаж -  2 роки
                Стаж роботи в ліцеї - 9 років.
       ІІ.  Актуальність вибраної проблеми.
Сьогодні проблема дитячої бездоглядності, безпритульності, девіантної поведінки і правопорушень серед неповнолітніх в Україні набула загальнодержавного значення, стала предметом стурбованості і підвищеної уваги з боку освітян, органів державного управління та місцевого самоврядування, широких кіл громадськості.        Шкільне середовище відіграє важливу роль у становленні особистості,  визначення особистісного життєвого шляху.
Стан духовної культури і моралі суспільства, як у світі, так і в Україні, викликає занепокоєння. Корозія усталених духовних цінностей є наслідком прагматизації життя, пропаганди насилля, нехтування правових, моральних, соціальних норм і за своїми масштабами становить глобальну соціальну проблему.
          Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спіл­кування, загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ призводить до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної соціальної поведінки. Як наслідок — "втеча від реальної дійсності" в алкоголізм, наркоманію, віртуальне комп'ютерне середовище.
         Духовні чесноти українського народу втрачають свою дієвість. Знецінюється одвічне: любов, сім'я, культурні цінності; гіпертрофується матеріальне та культивуються особисті потреби і задоволення. Зниження рівня суспільної та особистої моралі, сприйняття молоддю гедоністичних настанов, раннє статеве життя ведуть до формування особистості, котра не здатна створити міцну сім'ю, народити і виховати дітей. Як наслідок — поглиблюється демографічна криза. Тому освітньою метою  виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.


У процесі привласнення особистістю вироблених людством морально-духовних цінностей коригується її потребнісна, когнітивна та діяльнісна сфери. Загальній меті виховання підпорядковується спеціально спроектована система супідрядних, поетапно конкре­тизованих цілей за напрямами виховання, сконцентрованих на вихованні цінностей природи, культури, соціальних цінностей та цінностей "Я". Послідовне досягнення цих цілей дедалі більше наближає вихователя до мети як ідеального образу вихованої особистості через такі принципи  як  превентивність  та виховання правової культури в учнівської  молоді.

ІV. Завдання проекту:
1.    Вивчити та проаналізувати літературу з даної теми. Скласти список.
2.    Зясувати суть понятійного апарату.
3.     Провести діагностику учнів з питань обізнаності щодо правової освіти.
4.    Виявити учнів, схильних до порушень поведінки, правопорушень, девіантної поведінки.
5. Оцінити рівень сформованості особистості в окремому правовому середовищі
6. Побудувати модель чинників позитивного і негативного впливу оточуючого середовища на формування особистості.
8. Виділити форми і методи роботи щодо формування правової освіти та право виховної роботи в ліцеї.
9. Спланувати роботу щодо підвищення ефективності формування правової освіти ліцеїста.
                                     
V. Очікуванні результати:
1.  Поглиблення знань учнів та педагогів з правової освіти.
2. Подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних чинників суспільства.
3. Сформованість  в учнів:
- правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації;
- нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам.

4. Прагнення ведення учнями здорового способу життя та його пропаганди серед людей, що їх оточують.
 5. Удосконалення моделі та структури правової освіти  навчального закладу.

 VI. Цільові групи проекту.
        Генеральна сукупність – 130.
        Вибіркова сукупність – 28.

VII. Час виконаня проекту:
          Початок …… 1 вересня 2010 року
          Кінець…….    01 червня 2013 року

VIII. Науковий супровід проекту.
Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права, нехтує обов’язками. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися, не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.
Правове виховання – виховна діяльність школи, сім’ї, правоохронних органів, спрямована на виховання правової свідомості та навичок і звичок правомірної певедінки школярів.
Необхідність організації правового виховання учнівської молоді зумовлена розбудової Української держави, існування якої немислиме без відповідного рівня правової культури її громадян, інтенсивної трансформацією правової системи, необхідністю подолання правового нігілізму та правової неграмотності.
Соціальноекономічна ситуація початку ХХІ ст. в суспільстві не сприяє формуванню належного морального середовища для виховання дітей і молоді. Несприятливе побутове оточення, функціональна неспроможність, важке матеріальне становище сімей, що породжує статус дітей соціальних сиріт – все це призводить до збільшення числа дітей і підлітків, поведінка яких виходить за межі моральних і правових норм. Швидко збільшується кількість підлітків, які не вчаться і не працюють, що веде до зростання дитячої злочинності.
Метою правового виховання учнів є формування в них правової культури громадянина України, що складається перед усім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріпленні в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.
На виконання Національної програми правової освіти населення колектив ліцею ставить перед собою завдання:
·        озброїти учнів знаннями законів, підвищити їх юридичну обізнаність, систематично інформувати про актуальні питання права;
·        формувати в учнів правову свідомість як сукупність правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів;поваги до держави і права, розуміння необхідності дотримання вимог законів;
·        виробляти в учнів навички і вміння правомірної поведінки4
·        формувати в учнів нетерпиме ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам.
На сьогоднішній день, на мою думку, у правовиховній роботі навчального закладу існують певні недоліки: у її змісті переважають питання кримінального права; перевага надається вивченню прав особистості, менше уваги звертають на вивчення обов’язків; недостатньо наголошується на питанні особистої відповідальності людини за свою поведінку; відсутнє обґрунтування справедливості правових норм в їх інтерпретації; головний аспект робиться на заборонах, обмеженнях замість розкриття змісту їх моральних засад; відчувається розрив між змістом правових норм і конкретною поведінкою учнів.
 IX. Понятійний апарат.
Алкоголі́зм (пия́цтво) — найбільш поширений вид наркоманії, що характерний психо-фізичною залежністю від алкоголю, основою якої є наявність алкоголю в обмінних процесах людського організму, розвивається внаслідок хронічного зловживання спиртними (алкогольними) напоями. 
Безпритульні діти — діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ї або дитячі заклади, де вони виховувалися, і не мають певного місця проживання.
Бездоглядні діти — діти, не забезпечені сприятливими умовами для фізичного, духовного та інтелектуального розвитку.
Віртуальне комп’ютерне середовище -  специфічне  середовище , яке може погрожувати реальним стосункам людей у спілкуванні.
Девіáнтна поведíнка (відхильна поведінка) — поведінка  індивіда  або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм.
Декларація -  заява , оголошення , документ , що проголошує якісь положення ( принципи ) або утримуючу певну інформацію.
Демографічна криза — сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства.
Дитяча бездоглядність — це послаблення чи відсутність нагляду за поведінкою, розвитком, самопочуттям дитини з боку батьків чи осіб, які їх замінюють     
Конструктивне спілкування — обмін повідомленнями з ціллю з'ясувати простір проблем, цілей та словник співрозмовника, співнести зі своїм та об'єктивно доступними відчуттями (зір, слух та інших відчуття)
Конфлікт – це явище негативне, деструктивне, подразливе і неприємне, це те, чого слід боятися та по можливості уникати“конфлікт” означає зіткнення.
Наркоманія (токсикоманія) (від грецьких слів narke — заціпеніння, сон, і mania — божевілля, пристрасть, потяг) — ненормальний стан організму, викликаний вживанням певних речовин (наркотиків).
Насилля - фізичний або психічний вплив однієї людини надругого, що порушує право громадян на особисту недоторканність (у фізичному й духовному змісті). 
Правова культура суспільства — це різновид загальної культури, який становить систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності даного суспільства.
Правопорушення — це протиправне, винне, суспільно небезпечне або шкідливе діяння (дія або бездіяльність) деліктоспроможного суб'єкта, яке спричиняє шкоду інтересам суспільства, держави або особи.
Стрес – продукт когнітивних процесів, образу думок і оцінки ситуації, знання власних ресурсів, ступені навченої способам управління і стратегії поведінки, їх адекватному вибору. 

X. Основні кроки дослідження.
-              Опрацювання літератури.
-              Складання програми досліджень.
-              Вибір інструментарію
-              Організація дослідження.
-              Експертиза отриманих результатів.
-              Прийняття експертних висновків
-              Розробка заходів для подальшого регулювання проблеми.

XI. Етапи реалізації проекту (модулі)
Модуль І
Правове виховання ліцеїстів

Актуальність модуля
Правова освіти населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та  інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами правових знань та навичок, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також покладених на них обов’язків.
         Правова освіти є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як  члена громадянського суспільства.
         Правова освіта має здійснюватися  в усіх загальноосвітніх навчальних закладах.

Мета:
формування  в   ліцеїстів глибокої  правової культури

Завдання проекту:
-         попередження правопорушень серед учнів ліцею;
-         ознайомлення із правами та обов’язками згідно Конверції ООН про права людини;
-         випуск газет, буклетів та методичних рекомендацій з метою інформування учнівського та педагогічного колективів з право виховної тематики;
-   формування в учнів правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів; поваги до держави і права, розуміння  необхідності дотримання вимог законів;
-        вироблення  в учнів навичок і вмінь правомірної поведінки;
-        формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами , вміння протистояти негативним впливам;
-        подолання у правовій свідомості  хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних явищ життя.

Виховні  міні модулі проекту

№п/п
Назва
1
Організація правовиховної роботи
2
Робота ради профілактики
3
Розробка методичних рекомендацій та заходів
4
Підготовка проектів наказів та  їх видача
5
Робота гуртка "Закон і підліток"
6
Школа сприяння здоров'ю
7
Спецвипуски газет: «Здоровий спосіб життя», « Мої права»


Модуль ІІ
Охорона життєдіяльності і здоров'я ліцеїстів

Актуальність модуля

 Даний модуль сприятиме поліпшенню виховної роботи з проблем здорового способу життя та запобіганню поширення ВІЧ/СНІДу. Він передбачає роботу з учнями, вчителями, батьками в організації психологічної допомоги і формування атмосфери доброзичливості, толерантності і коректності.

Мета:
Свідоме ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших як найвищої соціальної цінності.

Завдання:
1. Формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя через збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів
2. Забезпечення відповідних умов для навчання і виховання фізично та психічно здорової особистості через запобігання вживанню алкогольних та слабоалкогольних напоїв, наркоманії, насильству, що негативно впливають на здоров'я дітей;
3. Спрямувати зміст безпеки життєдіяльності на практичне опанування учнями життєвих навичок, що сприяють здоров'ю, безпеці  та розвитку ліцеїстів, що є пріоритетним завданням проекту.

Виховні  міні модулі проекту

№п/п
Назва
1
Підтримка дітей з соціально незахищених категорій
3
Профілактика захворювань
4
Оздоровчо-спортивні заходи
6
Правила дорожнього руху. Заняття загону ЮІР
7
Заняття ДЮП
8
Заходи під час осінніх канікул
9
Заходи під час зимових канікул
10
Заходи під час весняних канікул
11
Оздоровлення ліцеїстів


Модуль ІІІ
Співпраця з родинами

Актуальність модуля

         Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
Виходячи з того, що батьки зобов'язані постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, ліцей спрямовує зусилля педколективу на процес самореалізації учня, використовуючи різні форми і методи надання допомоги у розв'язанні життєвих проблем та самовизначенні.
    Дитина - дзеркало життя своїх батьків. Як у краплині води відбивається сонце, так і в дітях відображається вся організація життя сім'ї, працьовитість, духовне багатство та моральна чистота матері та батька.
      Для реалізації міні проекту "Співпраця з родинами" в ліцеї успішно працює психологічна служба, всеобуч батьків,  вдосконалюється робота  Піклувальної Ради та Ради ліцею. Здійснюється громадський контроль за організацією харчування, охороною здоров'я та праці, надається допомога у матеріально-технічному забезпеченні предметних кабінетів та класних кімнат.

Мета:
Виховувати повагу до закону, прав, основних свобод людини

Завдання:
1. Проведення всеобучу батьків шляхом виховання почуттів відповідальності.
2.Збереження здоров'я учнів в родинах, через формування в учнів ціннісних пріоритетів здоровя
3. Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв.
          
Виховні  міні модулі проекту
№п/п
Назва
1
Всеобуч для батьків
2
Робота з батьківським активом ліцею
XІІ. Опис отриманих  результатів
          
Правова  освіта та виховання, профілактика правопорушень  серед підлітків постійно в центрі уваги педагогічного колективу ліцею.
 Джерелом  формування особистості є її діяльність і спілкування. Учитель повинен відкрити, захопити і спрямувати кожного учня на цікавий, змістовний особистісно і суспільно корисний шлях самовдосконалення. Важливо переконати підлітка в тому, що всі чесноти, як і всі недоліки, залежать від нього самого, рівня його свідомості і вміння будувати життя.
Спрямувати  учня на гідний змістовний, суспільно та особистісно значущий шлях, що відповідає його реальним можливостям, - означає насамперед дати йому достовірні, правдиві знання про сенс життя, його труднощі, суперечності і боротьбу, допомогти підлітку реально оцінити себе і відповідно до цього спрямувати його інтереси.
Саме тому система роботи з правового виховання у ліцеї передбачає цілеспрямовану діяльність усього колективу. (див ст. 27 )
    Робота з правового виховання починається з вивчення нового контингенту учнів.
                  Класні керівники обстежують матеріально – побутові умови учнів, виявляють тих, які залишилися без батьківського піклування, з функціонально неспроможних сімей, соціальних сиріт. Психологом проводиться діагностування учнів, тестування на виявлення індивідуальних особливостей (тип темпераменту, рівень тривожності, агресивності, статус в колективі). Використовуючи методики Айзенка, Морено, Тейлора, проективні методики «Мій всесвіт», «Дім. Дерево. Людина.»,  визначається лідер в колективі,  учні, які формуватимуть актив, добросовісно   відносяться  до навчання, до своїх обов’язків.  Одночасно виявляються і такі, які живуть лише своїми інтересами, вони  становлять так звану «групу ризику». Надалі психологом проводяться з ними додаткові тести, індивідуальні бесіди, які допомагають встановити причини їхньої «індивідуальної» поведінки та визначити форми роботи,  методи впливу на них.
             У ліцеї щорічно оновлюється банк даних  учнів з функціонально – неспроможних сімей, малозабезпечених, дітей-напівсиріт, неповних сімей, багатодітних, соціальних сиріт тощо.
 Класні  керівники спільно з психологом на перших батьківських зборах у сьомих класах заповнюють анкету «Ви і ваші діти» про інтереси своїх дітей, захоплення, а також про проблеми, з якими вони зустрічаються при спілкуванні з ними. Учні заповнюють аналогічну анкету про спілкування з батьками. Вивчаючи анкети, виявляємо стосунки у сім’ї між дітьми та батьками.  Такий метод роботи  з певними змінами повторюється кожного року у всіх класах, адже погляди та поведінка  батьків і дітей змінюється.
 Таким чином, спільними зусиллями батьків та вчителів можна корегувати процес  формування характеру дитини впливом на розвиток позитивних рис чи викорінення негативних.
У ліцеї щорічно  проводяться рейди «Урок», «Канікули», «Літо», «Підліток»,  постійно контролюється відвідування учнями занять, ліцеїсти  залучаються до роботи  різноманітних гуртків, спортивних секцій.
 Класні колективи є учасниками Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків» за напрямками «Любіть Україну вишневу свою», «Пізнай свій край»,  «Історія міст і сіл».
У ліцеї немає учнів, які перебувають на обліку в інспекції в справах неповнолітніх. Вся робота   спрямована  на  розв’язання питань  з  превентивного виховання, вироблено систему роботи з попередження правопорушень (див ст. 27 )
Дирекцією ліцею розроблено  методичні рекомендації та заходи на виконання Державних та обласних програм,  законів: «Комплексної програми профілактики злочинності», «Програми профілактики ВІЛ – інфекції/ СНІДу», «Комплексної програми  протидії торгівлі людьми», закону України «Про попередження насильства у сім’ї», «Державної програми запобігання дитячій бездоглядності», «Національної програми правової освіти населення», «Обласної програми національно-патріотичного виховання молоді  на період до 2012 року».
           Протягом року  видаються накази (див ст. 30):
Ø Про організацію та проведення Місячника української державності та правових знань, який проводиться протягом вересня;
Ø Про оновлення складу ради профілактики з попередження правопорушень серед учнів;
Ø Про заборону тютюнопаління та вживання наркотичних речовин учнями навчального закладу;
Ø Про попередження правопорушень, злочинності та бездоглядності;
Ø Про організацію в ліцеї батьківського всеобучу;
Ø Про призначення в ліцеї громадського інспектора з охорони прав дитини;
Ø Про реалізацію плану дій щодо боротьби з незаконним  обігом і розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин серед учнівської молоді.
Ø Про результати перевірки відвідування учнями навчальних занять;
Ø Про виховання в учнів поваги до державних символів;
Ø Про підсумки проведення Місячника української державності та правових знань;
Ø Про проведення огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання;
Ø Про організацію двомісячника правових знань та правовиховної роботи;
Ø Про заходи щодо виконання обласної програми національно-патріотичного виховання молоді у Бучацькому районі на період до 2012 року;
Ø Про заходи щодо попередження вживання алкогольних напоїв серед дітей, учнівської  ат студентської молоді, педагогів, науково-педагогічних працівників системи освіти на період до 2012 року;
Ø Про виконання  Плану заходів щодо запобігання проявам расизму, ксенофобії та дискримінації в українському суспільстві на 2010-2012 роки;
Ø Про заходи щодо проведення національної кампанії «Стоп насильству» на період до 2015 року;
Ø Про профілактику злочинності та  правопорушень серед неповнолітніх, захист їх прав на освіту;
Ø Про організацію відпочинку, дозвілля та оздоровлення дітей під час канікул;
Ø Про заходи з виконання концепції протидії поширенню наркоманії.
              Основним завданням дирекції ліцею  є поглиблення юридичних знань педагогічного, учнівського та батьківського колективів. Тому у закладі постійно діють педагогічний, учнівський та батьківський всеобуч 
             Заступник директора планує виховну роботу, роботу ради профілактики, роботу з підлітками, схильними до правопорушень( якщо такі є), складає план заходів профілактичної роботи (див ст. 40 ), узгоджує роботу учнівського парламенту, координує та узгоджує плани роботи класних керівників.
Згідно розробленого Положення, рада профілактики   в ліцеї створена з числа педагогів, батьків, учнів.  На її засіданнях розглядаються питання кримінальної відповідальності та кримінального права, форми та методи ранньої профілактики злочинності, запобігання виникнення злочинності серед неповнолітніх.   Рада профілактики співпрацює з педагогічним колективом в організації педагогічного всеобучу батьків, заслуховує на своїх засіданнях учнів, схильних до порушень дисципліни та їх батьків.
            У ліцеї організовано роботу гуртка «Закон і підліток" (див ст. 55), роботу юридичного консультпункту «Запитуй — відповідаємо», члени гуртка  випускають тематичні  газети  «Alma mater»  (див ст. 42, 43), допомагають у проведенні місячника та двомісячника правових знань, постійно пропагують здоровий спосіб життя (див ст. 48 ). Учителі спільно з психологом проводять консультації для батьків, організовують зустрічі з працівниками прокуратури, міліції, суду, священнослужителів, лікарів та інше.
Учнівським парламентом здійснюється робота по попередженню правопорушень та злочинів. На засіданнях парламенту заслуховуються питання успішності, відвідування, поведінки ліцеїстів, морального клімату в класних колективах та ін.
До складу учнівського парламенту входить міністерство внутрішніх справ, яке веде облік  відвідування учнями занять, поведінки ліцеїстів та чергування під час перерви та проведення позакласних заходів.
Органи учнівського самоврядування залучають учнів, схильних до порушення дисципліни та порядку до різних видів громадсько-корисної діяльності, до підготовки позаурочних заходів та участі в них.
         У ліцеї уже третій рік продовжує свою роботу з пропаганди  здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок серед учнівської молоді  Школа сприяння здоровю. Її метою є формування мотивації на здоровий спосіб життя, створення здоровя зберігаючого середовища у навчальному закладі (див ст. 213).
У ліцеї працює практичний психолог Олійник Р. І., система роботи якої пов´язана з поліпшенням здоров´я та самопочуття учнів. Через різні напрямки профілактичної роботи (діагностику, просвітницьку, психокорекційну роботу) психолог ліцею дає знання та формує в учнів вміння та навички здорового способу життя, спонукає відповідально ставитися до власних вчинків і власного здоров´я. Діагностична робота психолога спрямована на визначення групи учнів, які відчувають труднощі в поведінці, психологічному здоров´ї. На основі даних психодіагностики розробляють індивідуальні та групові програми психологічного розвитку дитини. Просвітницька робота здійснюється в умовах сприятливого психологічного клімату в ліцеї. З учнями організовуються тематичні зустрічі, тренінгові заняття, що стосуються покращення як фізичного, так і психічного здоров´я. Практичний психолог здійснює підготовку і проведення Тижня толерантності, акцій «Снід. Захисти себе сам», «16 днів без насильства»,  профілактики шкідливих звичок та ризикованої поведінки (див ст. 56-82).
Так як психолог була учасником семінару обласних педагогів-тренерів Програми “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, то у ліцеї успішно реалізується дана програма серед учнів 8-9 кл.
Одним із напрямків  у діяльності практичного психолога є підвищення психологічної культури і компетентності педагогогів, оскільки від рівня сформованості його психологічної компетентності залежить здоров’я дитини, мікроклімат в колективі, рівень комфортності та безпечності освітнього середовища. Просвітницький тренінг для  класних керівників «Здоров’я - моя цінність»,   сприяв усвідомленню кожним учасником цінності свого здоров’я та формуванню відповідального ставлення до нього. (див ст. 60).
Не залишається осторонь і просвітницько-пропагандиська робота з батьками  щодо підвищення культури спілкування в сім’ї, дотримання прав дитини та забезпечення батьками належних умов для виховання та життя дитини. Лекції, тематичні зустрічі формують в батьків реальні уявлення про  шкідливі звички, озброють їх психолого-педагогічними знаннями про дитячі та юнацькі проблеми, шляхи їх  подолання в умовах виховання. (див.   ст. 56)
Практичний психолог ліцею постійно проводить просвітницьку  роботу з метою профілактики правопорушень та злочинності, профілактики алкоголізму, наркоманії, Віл-інфекції, попередження конфліктів та насильства, Зокрема, надаються поради в ліцейній газеті Аlma Mater щодо поведінки в  конфліктних ситуаціях,  культури спілкування та  привертається увага до проблем людства і світу.    (див ст. 44)
Пртягом року психологом  проводяться анкетування «Моє ставлення до проблем злочинів і покарання», вивчається  рівень знань підлітків з питань здорового способу життя,  їхнє ставлення до проблем насильства. Вся просвітницька діяльність психолога покликана  показати учням шкідливість негативних звичок, переваг  здорового способу життя, вмінню захистити себе в непередбачуваних ситуаціях. Цікавими для учнів були заняття з елементами тренінгу «Ризикована поведінка та формування безпечної відповідальної поведінки», «Жити поруч…», «Вплив реклами на спосіб життя  людини»  (див ст. 78).   
         Класні керівники спільно з психологом складають психолого — педагогічну характеристику, ведуть спостереження і відмічають причини виникнення важковиховуваності, у чому вона виявляється, виділяють позитивні та негативні якості особистості, особливості сімейного виховання, намічають засоби виховного впливу на учня, вивчають інтереси, здібності, нахили важковиховуваних учнів, залучають їх до позакласної та позашкільної діяльності, проводять індивідуальну роботу з  такими учнями.
На  годинах спілкування та під час індивідуальних бесід учителі – предметними, класні керівники виховують в учнів негативне ставлення до вживання алкогольних напоїв, бажання вести здоровий спосіб життя, уміння критично ставитись до своїх вчинків; доводять учням про шкідливість паління та негативний вплив тютюну на організм людини, розкривають причини виникнення   наркоманії та СНІДу.
Кожного навчального року у ліцеї проходять місячник, двомісячник, тижні та декади правових знань (див ст. 48),  під час яких використовуються найефективніші форми роботи.  Проводяться  виховні заходи, години класного керівника на правову тематику (див ст. 83-136): « Діти мають право», «Наші права – щасливе дитинство», «Життя найвища цінність»  ( 7 кл., Дутчак М. М.), «Емоції в моєму житті», «Емоції та почуття» ( 8-ІТ, Шворак Л. М.), «Державні символи України», «Духовне і демократичне життя народу»  (9-ІТ, Джердж Н. І.), «Голокост -  трагедія ХХ ст..» (9-ЕК кл., Михайлів Г. І.),  «Мобільний зв'язок. Етика спілкування» ( 11-ЕК, Тітаренко Н.М.),  «Шкідливі звички – шлях в безодню» (11-ІТ,  Височанська Н. Н), бесіди «Шкідливі звички» (7 кл., Дутчак М. М.), «Права і обов’язки громадян» (10-ІТ кл, Михайлів Г. С.) та  свято духовності з нагоди річниці освячення фігури Матері Божої (вчитель ОХЕ, Михайлів Г.І.) (див ст. 193 )
Ефективними  формами у роботі класних керівників та вчителів- предметників є проведення рольових, інтелектуальних та розвивальних ігор: «Мандрівка по змійовику» (7 кл, Дутчак М. М.), «Правовий брейн-ринг» (8-9-ті кл, Шворак Л. М., Олійник Р. І.), гра «Що? Де? Коли?» (10 кл., Олійник Р. І.), виступ агітбригад 7-11 класів з пропаганди здорового способу життя, знання правил дорожнього руху  та ін. (див ст. 197-203)
 Учителями історії та основ правознавства розроблено та проведено уроки: «Основні етапи розвитку Української державності», «Конституційні права та обов’язки громадян України»; засідання «круглого столу»: «Крути – наша біль…»», прес-конференція «Конвенція ООН про парава дитини», позакласний захід «Порушення прав людини у комедійних фільмах», а також вчитель права у своїй роботі використовує проектну діяльність (див ст. 150) 
Саварин Г. Ф. , вчителем  «Основ здоровя» розроблено та проведено уроки «Рухова активність і здоровя», «Корисні та шкідливі звички та їх вплив на здоров’я, згубна дія куріння, уживання алкоголю, наркотичних речовин, знання про права дитини» (див ст. 166). Учителями інформатики та інформаційних технологій Шворак Л. М. та Поморською А. В. проведено уроки, на яких ліцеїсти розробили буклети та презентації на правовиховну тематику   та реалізовано проект у програмі   Movie Maker по створенню фільмів на правовиховну тематику та пропаганду здорового способу життя (див ст. 144).
Ліцеїсти є активними учасниками Тернопільського обласного відділення МАН України. Учень 11 класу Гузовський Михайло став призером (ІІІ м.) обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт на історичну тематику у  секції історії та філософії (керівник Скробала Н. В.). В даній роботі  учень дослідив питання розвитку  країни Франції та вибрав головні аспекти, які вкрай необхідні для розвитку нашої країни.
Фізкультура і спорт – це та складова навчально-виховного процесу, де найяскравіше виявляються такі якості, як фізична сила, витривалість, завзяття, воля до перемоги, здоровий дух суперництва. Рухливий спосіб життя є невід’ємною складовою здорового способу життя, тому традицією вже стало проведення вчителем фізичного виховання Курцебою С. М Тижня фізкультурника,  «Дня здоровя» (див ст. 204), вчителем географії Тітаренко Н. М. -  «День туризму»  (див ст. 206).  Уже другий рік ліцеїсти мають можливість показати свою творчість у різних конкурсах У березні проведено цікавий конкурс «Снігових композицій», на правовиховну тематику, з метою впровадження нових форм здорового дозвілля (див ст. 209).  Ліцеїсти є активноми учасниками районного конкурсу «Крокуємо здоровими і світле майбутнє» (див ст. 197), обласного зльоту Юних інспекторів руху (див ст. 201).  Матеріали вище перелічених конкурсів, ви зможете переглянути на сайті buchachnews.com/…, а також у районній газеті «Нова доба»
Протягом навчального року у класних колективах проходять збори: «Навчаємо та виховуємо ліцеїстів» , «Живемо без правопорушень» (див ст. 54).
           Актуальні проблеми виховання учнів, питання формування морального становлення громадянина України, формування етичної культури як невід’ємної складової виховання, колективне обговорення конфліктних ситуацій з дітьми, ознайомлення педагогів з інтерактивними вправами, які вони можуть використовувати у своїй роботі по популяризації здоров’я розглядаються на засіданні методичного об’єднання класних керівників.
            Медпрацівник ліцею не стоїть осторонь правовиховної роботи. Вона надає допомогу класним керівникам у підготовці бесід про санітарно - гігієнічні норми і профілактику захворювань, про переваги здорового способу життя; інформує про стан здоров'я учнів, попереджує про нервово-психічні відхилення у неповнолітніх, організовує зустрічі з працівниками райлікарні.
Бібліотекар  розвиває читацькі інтереси учнів (див ст. 191), організовує виставки літератури «Підлітку — про закон», «За здоровий спосіб життя» (див ст. 215), залучає учнів до участі в операціях «Живи, книго», «Подаруй бібліотеці книгу», підготовку та проведення читацьких конференцій..
На педагогічній раді щорічно аналізуються питання «Стану правовиховної роботи щодо попередження правопорушень і злочинів серед учнів», «Стану виховної роботи в ліцеї» та видаються відповідні  накази.
Плануючи виховні заходи, класні керівники надалі залучатимуть до виховної роботи вчителів-предметників, органи учнівського самоврядування, батьків, працівників відділу молоді та кримінальної міліції в справах неповнолітніх. Велику увагу приділятимуть вихованню любові до мови, поваги до символів України на уроках та в позакласній роботі. Під час кожної виховної години звертатиметься увага на те, які  наслідки несуть за собою необдумані вчинки.  Уся робота педагогічного колективу спрямована на попередження правопорушень.
Педагогічний колектив ліцею використовує різні форми і методи виховної роботи, які допомагають учням в майбутньому самоствердитись як громадянам, вміти захистити себе, коли підуть в самостійне життя.
У ліцеї виробились стійкі форми профілактичної роботи, які використовуються і надалі використовуватимуться вчителями у виховній діяльності:
Ø бесіди (колективні, індивідуальні);
Ø уроки охорони життя і здоров'я (окремі теми);
Ø лекції;
Ø гуртки за інтересами, організація роботи клубу "Закон і підліток";
Ø виховні заходи;
Ø дні (тижні) профілактики шкідливих звичок;
Ø анкетування, тестування;
Ø вивчення учнівських інтересів, зайнятості в позаурочний час та через опитування і контроль діючих гуртків, секцій, клубів;
Ø зустрічі з медичними працівниками, представниками правоохоронних органів;
Ø зустрічі за бажанням та згодою з тими, хто позбувся шкідливих звичок;
Ø регулярний випуск номерів настінної інформації;
Ø направлення "листів тривоги" батькам;
Ø тематичні години інформації , тематичні виховні години;
Ø обговорення матеріалів преси, книг, радіо і телебачення;
Ø співпраця з громадськістю(відділ молоді, органи кримінальної міліції; товариство «Меморіал», «Союз українок»
Ø анкетування, тестування;
Ø робота ради профілактики.

Важливим  у роботі педагогічного колективу з дітьми є забезпечення високого рівня правових знань, свідомості і культури, вияв і розуміння вчиненої провини, визнання та бажання змінитись  на краще. Педагоги ліцею спрямовують свою діяльність на те, щоб учні робили правильний вибір у житті.

XIІІ. Експертні висновки.
XIУ. Подальші заходи щодо покращення роботи над вибраною проблемою.

. Використана література:
1. Жадько В. О. Педагогічна проектна діяльність як основа відродження історичної пам’яті молоді // Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: Науково-методичний посібник / За редакцією С. М. Шевцової, І. Г. Єрмакова, О. В. Батечко, В. О. Жадька. – К.: Департамент, 2008. – 520с.
2. Шевцова С. М. Інноваційний потенціал проектної діяльності в ліцеї // Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: Науково-методичний посібник / За редакцією С. М. Шевцової, І. Г. Єрмакова, О. В. Батечко, В. О. Жадька. – К.: Департамент, 2008. – 520с.
3. Єрмаков І. Г., Шевцова С. М. Метод проектів у контексті життєвих результатів діяльності учнів // Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: Науково-методичний посібник / За редакцією С. М. Шевцової, І. Г. Єрмакова, О. В. Батечко, В. О. Жадька. – К.: Департамент, 2008. – 520с.
4. Ильин Г. Л. Научно-педагогические школы: проективный подход: Монография – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1999.
5. Ассаул В. Метод проектів у виховній роботі // Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: Науково-методичний посібник / За редакцією С. М. Шевцової, І. Г. Єрмакова, О. В. Батечко, В. О. Жадька. – К.: Департамент, 2008. – 520с.__       
Немає коментарів:

Дописати коментар